Ders Tanımları

ENGL 500

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

GSSE - PHYS
Kredisi:0

PHYS 503

Spin. Kompleks vektör uzayları. Kuantum dinamiği. Bağlı durumlar için pertürbasyon teorisi. Zamana bağımlı pertürbasyon teorisi. Özdeş parçacık sistemleri.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 506

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 509

Metallerin serbest elektron teorisi. Kristal örgüleri. Ters örgü. Bravais örgülerinin sınıflandırılması. X-ışını kırınımı ve kristal yapılarının belirlenmesi. Periyodik potansiyellerde elektronlar. Sıkı bağ metodu. Enerji band yapıları. Metallerde iletkenliğin yarı-klasik teorisi. Fermi yüzeyi. Yüzey etkileri.

GSSE - PHYS
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHYS. 203 or consent of the instructor

PHYS 514

Bilimsel problemlerin farklı hesaplama yöntemleriyle modellenmesi. Hesaplama yönteminin probleme uyarlanması ve sık karşılaşılan nümerik sorunların çözülmesi. Normal diferansiyel denklemlere dayalı dinamik sistemler, doğrusal olmayan dinamik ve kaos, potansiyel ve alan hesapları, raslantısal sistemler, istatistik mekanik ve faz geçişleri, moleküler dinamik, hesaplamalı kuvantum mekaniği; protein katlanması, öz-düzenlilikli kritiklik, genetik algoritmalar gibi disiplinler arası konular.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 502

Elektrostatik ve manyetostatiğin sınır-değer problemleri. Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar ve farklı ortamlarda dalga yayılımı. Dalga kılavuzları ve rezonans kovukları. Işıyan sistemler.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 505

Fizikte seçilmiş deneyler. Tek bileşenli veya tümleşik katıhal elektronik aygıtların özellikleri ve elektronik devre uygulamaları. Eşevreli ve eşevresiz elektromanyetik dalgaların modern fizik deneylerine ve günümüz teknolojik uygulamalarında kullanımı, geçirgenlik, soğurma, saçılma ve spektroskopik ölçümler. Laboratuar teknikleri, veri toplama ve inceleme, sonuçların yazılı ve sözlü bildirimi.

GSSE - PHYS
Kredisi:4

PHYS 508

Atomik ve moleküler spektroskopi. Dönmeler. Titreşimler. Non-lineer optik. Genliğe bağlı

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 513

Lineer Cebir.Vektör ve iç çarpım uzayları, lineer operatörler, özdeğer problemleri; Vektör kalkülüsü: diferansiuel ve integral kalkülüs'ün esas teoremleri, diverjans ve Stokes teoremleri. Adi diferansiyel denklemler: Lineer denklemler, Sturm- Lioville teorisi ve ortogonal fonksiyonlar, lineer denklemler sistemi; Fen ve mühendislik ögrencileri için matematik yöntemleri.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 516

Temel diferansiyel geometri kavramları. Uzay-zaman metriği ve bağlantısı. Torsiyon ve eğrilik tensörleri. Einstein alan denklemleri. Gravitasyon dalgaları. Kara delikler. Büyük patlama kozmolojileri.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 501

Varyasyon ilkeleri. Lagrange hareket denklemleri. 2-cisimli merkezcil kuvvet problemleri. Katı cisim hareketinin kinematiği. Katı cisimlerin hareket denklemleri. Hamilton hareket denklemleri. Kanonik dönüşümler. Hamilton-Jacobi teorisi. Küçük salınımlar.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 504

Dönmeler ve açısal momentum. Kesikli simetri işlemleri. WKB yaklaşıklığı.Geometrik faz. Formel saçılma teorisi.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 507

Faz diyagramları, kritik olaylar ve evrensellik. Ortalama alan ve Landau teorileri. Kadanoff ölçeklenme teorisi. Konum-uzayında ve momentum-uzayında renormalizasyon grubu. Kaotik renormalizasyon grupları ve spin-cam düzeni. Söndürülmüş (quenched) düzensiz ve engellenmiş (frustrated) sistemler. Kuantumlu spin ve elektronik iletkenlik modellerinin faz diyagramları.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 510

Katıların sınıflandırılması. Harmonik kristallerin teorisi. Fononlar ve fonon dağılma bağıntıları. Kristallerde harmonik etkiler. Metallerde fononlar. Yalıtkanların dielektrik özellikleri. Yarı-iletkenler. Diamanyetizm ve paramanyetizm. Elektron etkileşmeleri ve manyetik yapı. Manyetik düzen. Süperiletkenlik.

GSSE - PHYS
Kredisi:3

PHYS 515

Lorentz dönüşümleri ve Minkowski uzay-zamanı. Tensörler ve spinorlar. Relativistik dalga denklemlerinin varyasyonel formülasyonu. Nöther teoremi: Simetriler ve korunum yasaları.

GSSE - PHYS
Kredisi:3