Ders Tanımları

ENGL 500

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

GSSE - MATH
Kredisi:0

MATH 506

Bu ders kapsamında, doğrusal ve cebirsel denklem sistemlerinin numerik yöntemlerle çözülmesi: Gaus yöntemi, Krylov altuzayına dayalı özyineli yöntemler; doğrusal olmayan cebirsel denklem sistemlerinin Newton yöntemleri ile çözümü ve evrensel yakınsama yöntemleri; diferansiyel denklemlerin numerik yöntemlerle çözümü: doğrusal cok-basamaklı yöntemler, tutarlılık, kararlılık, yakınsama, çok zaman ölçekli problemler; ilk değer ve sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü için sonlu farklara dayalı yöntemler, Galerkin yöntemi; numerik integral alma yöntemleri: Monte Carlo yöntemi, Gauss tümlevi; olasılıksal diferansiyel denklemlerin numerik yöntemlerle çözümü yer almaktadır. Bu konular, MATLAB ortamında uygulamalı olarak işlenmektedir.

GSSE - MATH
Kredisi:3

MATH 525

Bir cismin degerleri, yerel cisimler, birlesme indeksi ve derecesi, global cisimlerin yerleri, bolunme teorisi, idealler teorisi, adeller ve ideller, Minkowski teoremi, global cisimlerin uzatmalari. Artin sembolu.

GSSE - MATH
Kredisi:4

MATH 531

Lebesgue ölçüsü, Lebesgue entegrali, genel ölçü kuramı, genel entegral kuramı, Radon-Nikodym kuramı, ölçü uzantıları, Fubini kuramı.

GSSE - MATH
Kredisi:4

MATH 534

Runge Teoremi, analitik süreklilik, Riemann yüzeyleri, harmonik fonksiyonlar, bütün fonksiyon, analitik fonksiyonların imajı.

GSSE - MATH
Kredisi:4
Ön Koşulu: MATH. 533 or consent of the instructor

MATH 504

Doğrusal Cebir Tekrarı: Doğrusal uzaylar, Dikgen matrisler, Matris ve vektör normları, SVD, Projektörler, QR Ayrıştırması algoritmaları, Enküçük kareler. Durum Sayıları, Kayan notalı sayı gösterimi, Kararlılık, Enküçük Karelerin Durumu ve Kararlılığı, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Durumu ve Kararlılığı.

GSSE - MATH
Kredisi:3

MATH 522

Galois teorisi, denklemleri radikallerle cozulebilirligi, ayrilabilen uzatmalar, normal baz teoremi, norm ve iz, dongusel uzatmalar, Kummer uzatmalari. Moduller, ayrik toplamlar, serbest moduller, modullerin toplam ve carpimlari, tam diziler, morphizmler, Hom ve tensor carpimlari. Basitlik, yaribasitlik, Wedderburn-Artin teoremi, sonlu yaratilabilen moduller, sonlu degismeli gruplar icin baz teoremi.

GSSE - MATH
Kredisi:4

MATH 528

Asal sayıların aritmetik diziler üzerinde dağılımı, Gauss toplamları, ilkel karakterler, Riemann Zeta ve Dirichlet L-fonksiyonları, asal sayı teoremi, Polya-Vinogradov eşitsizliği, büyük elek, asal sayıların dağılımında ortalama sonuçlar.

GSSE - MATH
Kredisi:4
Ön Koşulu: MATH. 533 or consent of the instructor

MATH 533

Karmaşık sayılar sistemi ve karmaşık sayılar kümesinin topolojinin gözden geçirilmesi, analitik işevlerin temel özellikleri ve örnekleri, kompleks integralleme, tekillikler, maksimum modulüs teoremi, analitik işlevler uzayında tıkızlık(compakt olma) ve yakınsaklık.

GSSE - MATH
Kredisi:4

MATH 536

Banach ve Hilbert uzaylarında lineer operatörler, Riesz-Schauder teorisi, Banach ve Schauder sabit nokta teoremleri; lineeroperatörler yarıgrupları; Sobolev uzayları ve temel gömme teoremleri, ikinci mertebeden elliptik denklemler için sınır değer problemleri, parabolik ve hiperbolik denklemler için başlangıç sınırdeğer problemleri

GSSE - MATH
Kredisi:4

MATH 503

Doğrusal cebir: genelleştirilmiş vektör uzayı, özdeğer problemi, köşegenleştirme, karesel formlar. Alan kuramı: ıraksama kuramı, Stokes kuramı, döndürülemeyen alanlar. Sturm-Liouville kuramı, Bessel fonksiyonları, Legendre polinomları. Kısmi türevsel denklemler: değişkenlerin ayırımı ile yayınım ve Laplace denklemleri ve Sturm-Liouville kuramı, dalga denklemi. Ağırlıklandırılan kalıntı yöntemi. Entegral dönüşümü ve kısmi türevsel denklemlerin Green fonksiyonu çözümü, kompleks değişkenler, değişken hesabı ve pertürbasyon yöntemlerine giriş. Mühendislik uygulamaları.

GSSE - MATH
Kredisi:3

MATH 521

Serbest gruplar, grup etkileri, Sylow teoremleri, Jordan-Holder teoremi, sifirkuvvetli ve cozulebilir gruplar. Polinom ve kuvvet seri halkalari. Gauss yardimci teoremi. Yerellestirme, yerel halkalar, artan zincir ve azalan zincir kosullari, Jacobson radikali.

GSSE - MATH
Kredisi:4

MATH 527

İniş metodu, asal çarpanlara tek türlü ayrılabilme, cebirsel sayılar teorisine giriş, diofant denklemler, elliptik eğriler, p-adik sayılar, modüler formlar, zeta ve L-fonksiyonları. ABC sanısı. Sınıf sayısı.

GSSE - MATH
Kredisi:4

MATH 532

Banach uzayları, Lp uzayları ve dualleri, Hahn-Banach kuramı, Baire kategorisi, sınırlılık kuramları, güçlü ve zayıf yakınsama, açık fonksiyonlar kuramı, kapalı çizge kuramı.

GSSE - MATH
Kredisi:4
Ön Koşulu: MATH. 531 or consent of the instructor

MATH 535

Topolojik vektör uzayları, yerel konveks uzaylar, zayıf ve zayıf-yıldız topolojileri, Alaoglu ve Krein-Milman teoremi ve uygulamaları; Schauder sabit nokta teoremi, Krein-Shmulian ve Eberline-Shmulian teoremleri, Banach uzaylarında lineer dönüşümler.

GSSE - MATH
Kredisi:4
Ön Koşulu: MATH. 532 or consent of the instructor