Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Burs Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrencilerinin Bilmesi Gereken Kural ve Prosedürler

Tam Burslu Öğrencilerin Sorumlulukları

Tam burslu lisansüstü öğrencileri eğitimleri kapsamında araştırma ve öğretim asistanlığı eğitim çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. Üniversite içinde veya dışında izinsiz ek görev alıp çalışamazlar.

Menfaat Çatışması

Lisansüstü öğrencilerinin Üniversite’nin onayladığı derslerin dışında ders vermeleri görevleriyle ters düşebilir. Bu bilhassa para karşılığı ders vermek için geçerlidir. Lisansüstü asistanlar kişisel kazanç amacıyla öğrencilere özel ders veremezler. Bu çeşit faaliyet menfaat çatışması teşkil eder.

Tatil İlkesi

Üniversite’nin de tatil olduğu resmi tatil günleri dışında, lisansüstü öğrencilerinin kampüste olup çalışmalarına devam etmesi beklenmektedir.

Yaz aylarında burslu lisansüstü öğrencileri (en fazla iki hafta) danışmanlarının ve Enstitü Müdürü’nün onayı ile tatil yapabilir. Aksi takdirde tüm lisansüstü öğrencilerin kampüste olması gerekmektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Koç Üniversitesi’nin fikri mülkiyet hakları kuralları tüm lisansüstü öğrencileri de kapsamaktadır.

Eğitim Dili

Koç Üniversitesi’nde bazı dersler dışında eğitim İngilizcedir. Lisansüstü öğrencilerin asistanlık yaptıkları derslerde bu kurala uymaları gerekmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Hukuki Dayanaklar

Madde 1. Bu yönetmelik 7.3.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05/03/1992 tarih ve 3785/1 sayılı Koç Üniversitesi kurulması ile ilgili kanuna ve Vakif Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanır.

Genel Hükümler

Madde 2:
a)
 Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu yönetmelik Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimi düzenler. Lisansüstü öğretim, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsar.
b) Lisansüstü programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Tanımlar

Madde 3: Bu yönetmelikte Üniversite, KOÇ Üniversitesi; Enstitü, KOÇ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; Yönetim Kurulu, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu anlamında kullanılmaktadır.

Öğrenim Ücreti

Madde 4 : KOÇ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki eğitim-öğretim ücretlidir. Bunun miktarı her yıl Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ücret her yarıyılın başında olmak üzere iki eşit taksitte alınır. Üniversite ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz, yenilenemez ve dondurulamaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Eğitim-Öğrenim Dili

Madde 5 : Enstitüde eğitim-öğrenim dili İngilizcedir. Lisansüstü programlarına kabul için başvuranların İngilizce dil bilgileri Üniversite tarafından yapılan veya eşdeğerliliği Enstitü tarafından kabul edilen bir uluslararası yeterlilik sınavıyla belirlenir. Başarılı bulunmayanlar programa kabul edilmez.

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Madde 6 :
a)
 Yüksek Lisans programlarına, lisans başarı düzeyi, referans mektupları, gerekirse mülakat, ALES, TOEFL, veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavı, GRE genel puanı gibi verileri göz önüne alınarak öğrenci kabul edilir.
b) Doktora Programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora Programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, TOEFL veya üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans diploması, GRE genel puanı, referans mektupları ve mülakat gibi veriler değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

Kabul edilen öğrenciler Üniversiteye kesin kayıt yaptırırlar ve her yarıyıl, Üniversite tarafından belirlenen şartlara uymak suretiyle kayıtlarını yenilerler. Kayıtların kesinleşmesi için öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerini ödemiş olmaları ve Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından öngörülen diğer tüm şartları yerine getirmiş olmaları gerekir.

Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü

Madde 7: Başka bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenci lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilir. Başarılı öğrenciler anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü programlara kabul edilebilir. Bu öğrencilerin not ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

Yüksek Lisans Programından Doktora Programına Geçiş

Madde 8: Yüksek Lisans programına kabul edilen bir öğrenci en az bir yarıyılı tamamladıktan sonra aynı anabilim dalındaki Doktora programına başvurabilir. Başarılı öğrenciler anabilim dalının tavsiyesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora programına kabul edilebilir. Bu öğrencilerin not ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin doktora programına sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

Akademik Yıl

Madde 9 : Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyılın son haftası sınav haftasıdır. Gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir. Dersler açıldığı takdirde yaz dönemi yarıyıl niteliğindedir.

Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri Akademik Kurul’un belirleyip ilan ettiği ” Akademik Takvim” le düzenlenir.

Öğrenim Süresi :

Madde 10 :
a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Başarılı olan öğrenciler Akademik Kurul kararı ile tezli yüksek lisans programını dört yarıyıldan daha kısa sürede tamamlayabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarı yıldır.
c) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, akademik kurul tarafından kabul edilen yönetmelikle belirtilir. İlgili yönetmelikleri uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
d) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
e) Doktora Programında kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlilik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonunda (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan doktora öğrencisi için 10 yarıyıl sonunda) tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Eğitim-Öğretim Programları ve Kredi Yükü

Madde 11:
a) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
b) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Akademik Kurul tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.
c) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin:
1- Bilime yenilik getirme,
2- Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
3- Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
d) Lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
e) Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

DEVAM

Madde 12 : Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders ve uygulama, bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.

NOTLAR

Madde 13 : Öğrencilerin aldıkları her kredili ders için, gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim üyesi öğrencinin başarısını aşağıdaki notlardan biri ile değerlendirir.

NOTLAR AĞIRLIK
A:Pekiyi 4.00
A- : Pekiyi- 3.70
B+: İyi + 3.30
B : İyi 3.00
B- : İyi- 2.70
C+ :Orta + 2.30
C : Orta 2.00
C- : Orta – 1.70
D+ : Zayıf + 1.30
D-Zayıf 1.00
F-Geçmez 0.00
T-Nakil Nakil Not ortalamasına dahil edilmez.
AP-Yeterlilik Dersten muaftır. Mezuniyet için gerekli kredi toplamına eklenmez.


Genel not ortalamasını etkilemeyen, ancak mezuniyet için zorunlu olan ve/veya tamamlanması öngörülen kredili veya kredisiz çalışmalar için aşağıda belirtilen muafiyet notları kullanılır.

Bu durum mezuniyete yönelik kredi kazancına yazılmaz.

S-Başarılı
U-Başarısız

Öğrencilerin dersler ve sınavlarla ilgili durumları aşağıdaki tanımlarla izlenir.

I-Eksik, öğretim üyesi eksiği tamamlaması için ek süre tanıdı.
R-Dersi tekrar ediyor.
W-Dersten zamanında çekilmiş.
L- Kayıt dondurmuş.

I işareti : Final sınavı, ödev, proje gibi dersin gereklerini , zorunlu nedenlerle zamanında yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Söz konusu eksiklik öğretim üyesinin uygun gördüğü bir tarihe kadar giderilir. Bu tarih notun verildiği tarihi izleyen yarıyılın başını geçemez.

Verilen süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin o dersle ilgili notu F’ e dönüşür.

R işareti : Öğrenciler C -, D+, D ve F notu aldıkları dersi bir defaya mahsus olmak üzere tekrar ederler. Tekrar başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

W işareti : Danışman öğretim görevlisinin uygun göreceği bir nedenle öğrenciler kayıtlı oldukları tek bir dersten çekilebilirler. Herhangi bir dersten çekilme tarihi Akademik Takvim’ de belirtilir.

Sınava girmeyen öğrencinin mazereti öğretim üyesi tarafından kabul edildiği takdirde, öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilir. Öğretim üyesi mazereti kabul etmediği takdirde öğrenci Yönetim Kurulu’na başvurabilir. Tüm mazeret sınavları en geç, sınav süresini izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanır.

Zaruri nedenlerden veya belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere öğrenciler bir veya birkaç yarıyıl için Enstitüden izinli ayrılmak üzere Yönetim Kurulu’na başvurabilirler. Bu süre sonunda öğrenci başka bir karar gerekmeksizin Enstitüdeki eğitimine devam eder. İzin süresinde başka eğitim kurumlarında alınan dersler Yönetim Kurulu kararıyla Enstitüdeki programına kredili kabul edilebilir.

NOT ORTALAMALARI VE BAŞARI DURUMU

Madde 14:
a) Öğrencilerin başarı durumları not ortalamalarıyla belirlenir. Her yarıyılın sonunda öğrencilerin, o yarıyılda aldıkları dersler için bir yarıyıl not ortalaması (SPA) ve tüm aldıkları dersler için genel not ortalaması (GPA) hesaplanır.
b) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.70′ in altına düşen öğrencinin, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, üniversite ile ilişiği kesilebilir.
c) Kredili derslerini ve seminer dersini MADDE 10’da belirtilen normal süre içinde başarıyla tamamlayamayan veya mezun olurken Enstitü’nün öngördüğü 3.00 not ortalamasını tutturamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
d) Tezli lisansüstü programında tez çalışmasından üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl başarısız not alan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
e)Tezli yüksek lisans programında kredi derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
f) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili Akademik Kurul tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır.
g) Tez sınavı sonucunda tezi reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, yüksek lisans programında en geç üç ay, doktora programında en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

TEZ DANIŞMANI ATANMASI

Madde 15: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez-proje danışmanını enstitüye önerir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı öğretim üyeleri veya ilgili Akademik Kurul’un belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda birden fazla tez danışmanı atanabilir.

Tez-proje danışmanının, tezli yüksek lisans programında en geç ikinci yarıyıl sonuna, tezsiz yüksek lisans programında en geç birinci yarıyıl sonuna, doktora programında en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

Madde 16:
a) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
b) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
c)Yeterlik sınavları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.
d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış puan almış olması gerekir.
e) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.
f) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
g) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

DOKTORA PROGRAMI TEZ İZLEME KOMİTESİ

Madde 17 :
a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur.
b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
c) Tez İzleme Komitesi’nin kurulmasından sonraki yarıyıllarda Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI

Madde 18:
a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
b)Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ve reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez çalışması komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Madde 19:
a)
 Doktora programında öğrenci, ilgili Akademik Kurul tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre tezini yazmak ve bunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Doktora tez jürisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi’nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
d) Tez sınavı sonunda jüri, salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Jüri bu kararı en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

LİSANSÜSTÜ DİPLOMALARI

Madde 20:
a)
 Tezli yüksek lisans programında, tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.
b) Doktora programında tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciler Doktora Diploması almaya hak kazanırlar.
c) Doktora programında başarılı olamayan öğrenciler yüksek lisans diploması için başvurabilir. Tezli veya Tezsiz yüksek lisans diplomasının ne şartlarla verilebileceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
d) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez sınavında başarılı olan öğrencilerin diploma alabilmek için sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezlerinin ciltlenmiş üç kopyasını Enstitüye teslim etmeleri ve tezlerinin şekil bakımından standartlara uygunluğunu sağlamaları gerekmektedir.
e) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diplomasi verilir.
f) Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

DİSİPLİN

Madde 21:Enstitü öğrencileri disiplin bakımından “YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne tabidir.

ÖZEL ÖĞRENCİLER

Madde 22: Özel öğrenciler, diploma adayı olmadan Enstitü programını veya bazı dersleri dinlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için gerekçeli başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu öğrenciler kayıt oldukları ders başına Üniversite tarafından belirlenen devam ücretini öderler. Özel öğrenciler akademik bakımdan diğer Enstitü öğrencilerinin tabi oldukları tüm koşullara tabidir. Bu öğrencilere aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 23: Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 24: Bu yönetmeliği Koç Üniversitesi Rektör’ü yürütür.