Sayı Kuramı

 • Halka Kuramı ve Modül Kuramı, özellikle Krull boyutu, torsiyon kuramları ve yerelleştirme
 • Cebirsel Örgü Kuramı, özellikle boyutları (Krull, Goldie, Gabriel, vb.) ve Grothendieck kategorilerine uygulamaları ve torsiyon kuramlarıyla donatılmış modül kategorileri
 • Alan Kuramı, özellikle Galois Kuramı, Cogalois Kuramı ve Galois eşbenzeti kuramı
 • Cebirsel Sayı Kuramı, özellikle cebirsel tamsayı halkaları
 • Galois temsillerinin Iwasawa Kuramı ve deformasyonları, Euler ve Kolyvagin sistemleri, Eşdeğişkenli Tamagawa Sayı Varsayımı

Kombinasyon Hesabı

 • Kombinasyon hesabına dayalı tasarım kuramı, özellikle tasarım metamorfozu, mükemmel altıgen üçlü sistemleri
 • Grafik kuramı, özellikle tam grafiklerin 2 faktörizasyonunda sayı döngüleri
 • Kodlama kuramı, özellikle kod tasarımlarının ilişkisi
 • Rastlantısal grafikler, özellikle, rastlantısal yakalama grafikleri ve digraflar

Diferansiyel Denklemler 

 • Matematiksel Fiziğin Lineer Olmayan Problemleri
 • Yitirgen Dinamik Sistemler
 • Klasik ve kuantum dalgalarının dağılması
 • Dalgacık analizi

Moleküler Dinamik

 • Analiz
 • Banach cebir, özellikle Banach cebirinin ikinci Arens ikiliklerinin yapısı
 • Soyut Harmonik Analiz, özellikle lokal olarak kompakt bir grupla ilişkili Fourier ve Fourier-Stieltjes cebiri
 • Banach uzamları geometrisi, özellikle vektör ölçümleri, vektör değerli sürekli fonksiyonların boşlukları, sabit nokta kuramı, Banach boşluklarının izomorfik özellikleri

Matematiksel Fizik

 • Diferansiyel geometri, kuantum mekaniğinde kullanılan topolojik ve cebirsel yöntemler
 • Geometrik evreler ve dinamik değişmezler
 • Süper simetri ve genellemeleri
 • Pseudo-Hermitian kuantum mekaniği
 • Kuantum kozmolojisi

Sayısal Analiz

 • Sayısal Lineer Cebir
 • Sayısal Optimizasyon
 • Öz Değer Pertürbasyon Kuramı
 • Öz Değer Optimizasyonu

Olasılık ve Stokastik Süreçler

 • Matematiksel finans
 • Stokastik optimal kontrol ve dinamik programlama
 • Stokastik akışlar ve rastlantısal velosite alanları
 • Akışların Lyapunov üsleri
 • Telekomünikasyonda tek yönlü ve çok yönlü veri trafiği.
 • Olasılıksal çıkarım

İstatistik

 • Rastlantısal Grafikler Üzerine Çıkarımlar (ağırlıklı olarak  e-posta ve internet trafiği modelleme ve kümeleme analizi)
 • Grafik Kuramı (özellikle bilgisayımsal geometriden doğan olasılıksal grafik araştırması)
 • İstatistik (epidemiyoloji ve ekolojide uygulamalı uzamsal veri ve uzamsal nokta örüntüleri ile medikal veri ve görüntü inceleme için istatistiksel yöntemler)
 • Sınıflandırma ve Örüntü Tanıma (madencilik alanında ve yüz tespitinde uygulamalarla)

Cebirsel Geometri

 • Aritmetik Cebirsel Geometri, Arakelov geometrisi, Karışık Tate motifleri
 • Aritmetik cebirsel geometride p-adic yöntemler, Aritmetik değişkenlerde dallanma kuramı

 Geometri ve Topoloji

 • Alçak boyutlu manifoldların topolojisi, özellikle Lefschetz fibrasyonları, simplektik ve temas yapıları, Stein dolguları
 • Simplektik topoloji ve geometri, Seiberg-Witten kuramı, Floer homolojisi
 • Haddeleme ve Laminasyon Kuramı, Minimal Yüzeyler ve Hiperbolik Geometri